Giáo dục Đại học: Đại học Texas tại Arlington - Cử nhân Khoa học Điều dưỡng (1980)

Đào tạo Y khoa: Đại học Texas tại Arlington - Thạc sĩ Khoa học Quản trị (1989)

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung