Luật pháp yêu cầu các cơ sở phải công bố thông báo về các biện pháp bảo vệ thanh toán số dư có thể có sẵn cho Bệnh nhân.

CMS cũng cung cấp một biểu mẫu tiết lộ mẫu mà các cơ sở có thể sử dụng. https://www.cms.gov/files/document/model-disclosure-notice-patient-protections-against-surprise-billing-providers-facilities-health.pdf

Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin trên các trang web dưới đây: https://www.cms.gov/nosurprises

UMR tạo và xuất bản các Tệp có thể Đọc được bằng Máy thay mặt cho các Hiệp hội X quang của Bắc Texas.

Để liên kết đến các tệp có thể đọc được bằng máy, vui lòng nhấp vào URL được cung cấp:  minh bạch-in-coverage.uhc.com

Tiếng Việt
Chuyển đến phần nội dung