Luật pháp yêu cầu các cơ sở phải công bố thông báo về các biện pháp bảo vệ thanh toán số dư có thể có sẵn cho Bệnh nhân.

CMS cũng cung cấp một biểu mẫu tiết lộ mẫu mà các cơ sở có thể sử dụng. https://www.cms.gov/files/document/model-disclosure-notice-patient-protections-against-surprise-billing-providers-facilities-health.pdf

Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin trên các trang web dưới đây: https://www.cms.gov/nosurprises

HPI creates and publishes the Machine-Readable Files on behalf of Radiology Associates of North Texas.

Để liên kết đến các tệp có thể đọc được bằng máy, vui lòng nhấp vào URL được cung cấp: https://hpitpa.com/transparency-in-coverage-machine-readable-files/https://transparency.abadmin.com

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung