For over 85 years, Radiology Associates of North Texas has proudly served the patient community of the Dallas/Fort Worth Metroplex. Our team of dedicated physicians, advanced practice providers, and administrative support staff are committed to providing the highest level of quality and service to our patients and imaging partners.

Hiệp hội X quang gần đây đã được vinh danh là một trong những “Công ty tốt nhất để làm việc ở Fort Worth.” Ngoài văn hóa làm việc xuất sắc, chúng tôi còn cung cấp gói phúc lợi đầy đủ và mức lương cạnh tranh.

Lợi ích:

 • Bảo hiểm Y tế (HDHP), tính mạng và thương tật dài hạn - do chủ lao động chi trả
 • HSA với sự đóng góp của Công ty hào phóng
 • Thời gian PTO + 7 ngày lễ
 • Gói 401K / Roth (với sự phù hợp của công ty và Chia sẻ lợi nhuận)
 • Kế hoạch quán cà phê - Kế hoạch đô la trước thuế
 • Nha khoa tình nguyện, Cuộc sống và Tầm nhìn
 • Hoàn trả học phí
 • Khuyết tật ngắn hạn

Hiệp hội X quang là một nhà tuyển dụng có cơ hội bình đẳng. Tất cả các lời mời làm việc đều phụ thuộc vào việc sàng lọc lý lịch trước khi làm việc.


The positions listed below represent current vacancies within our organization.  If you feel you are a match for one of these positions, please click on "đăng ký ở đây" để bắt đầu quá trình.

VỊ TRÍ MỞ


Đăng ký ở đây

Cybersecurity Director

Summary: The Cybersecurity Director will lead our organization’s cyber defense strategy. This role is pivotal in safeguarding our sensitive information and ensuring the resilience of our cybersecurity infrastructure. Leading a team of talented engineers, the Cybersecurity Director will orchestrate strategic initiatives, risk assessments, and incident response plans and will work closely with department heads to embed cybersecurity best practices into our daily operations.

Chức năng cần thiết:

 • Develop and execute a comprehensive cybersecurity strategy aligned with business objectives.
 • Lead, mentor, and manage a team of cybersecurity engineers.
 • Collaborate with other department heads to integrate cybersecurity best practices into the organization’s overall operations.
 • Conduct risk assessments and implement proactive measures to safeguard sensitive information.
 • Evaluate and recommend security technologies and tools to enhance the organization’s security infrastructure. Collaborate with the IT team to implement and maintain security controls and measures.
 • Assess and manage the security risks associated with third-party vendors and partners using CORL Technologies. Ensure that third-party relationships adhere to the organization’s security standards.
 • Stay abreast of industry trends and emerging threats to continuously enhance the cybersecurity program.
 • Oversee the development and implementation of incident response plans and protocols.
 • Ensure compliance with relevant regulations and standards.

Trình độ:

 • Proven experience as a cybersecurity leader with a focus on strategic planning.
 • Strong understanding of information security principles and best practices.
 • Excellent leadership and team management skills.
 • Demonstrated ability to communicate complex cybersecurity concepts to non-technical stakeholders.
 • Relevant certifications (e.g., CISSP, CISM) are highly desirable.
 • Bachelor’s or Master’s degree in Cybersecurity, Information Technology, or related field.

Đăng ký ở đây

Cybersecurity Engineer

Summary: The Cybersecurity Engineer will implement and monitor cybersecurity measures, conduct vulnerability assessments, and respond swiftly to security incidents. Working under the direction of our Cybersecurity Director, the Cybersecurity Engineer will contribute to the development and enforcement of security policies and will be responsible for the installation and maintenance of security tools and technologies.

Chức năng cần thiết:

 • Implement and monitor cybersecurity measures to protect the organization’s systems and data.
 • Conduct vulnerability assessments and penetration testing to identify and address potential security risks.
 • Install and maintain security software and hardware.
 • Respond to and mitigate cybersecurity incidents, including malware and phishing attacks.
 • Collaborate with the Cybersecurity Director to develop and implement security policies and procedures.
 • Stay updated on the latest cybersecurity trends, technologies, and threats.
 • Provide technical support and guidance to end-users on security-related issues.

Trình độ:

 • Proven experience as a cybersecurity engineer or similar role.
 • In-depth knowledge of cybersecurity frameworks and protocols.
 • Hands-on experience with security tools and technologies.
 • Strong problem-solving and analytical skills.
 • Relevant certifications (e.g., CompTIA Security+, CEH) are a plus.
 • Bachelor’s or Master’s degree in Cybersecurity, Information Technology, or related field.

Đăng ký ở đây

Nhà phát triển phân tích dữ liệu

Summary: This Nhà phát triển phân tích dữ liệu position is responsible for developing, maintaining, and supporting the business analytics solutions for the company. The position requires expertise in relational and multidimensional database schemas. Primary responsibilities include designing and building OLAP (online analytical processing) cubes, applying data mining algorithms, writing queries, and designing reports. This includes the aggregation of data from multiple sources in an efficient data warehouse to support the company’s business intelligence needs.

Chức năng cần thiết:

 • Primarily serving as a liaison with the Finance department, including involvement with new projects as well as ongoing support to facilitate data related needs for revenue cycle and credentialing.
 • Giám sát sự phát triển và hoạt động của kho dữ liệu doanh nghiệp, kết hợp dữ liệu từ các nguồn dữ liệu, hệ thống và nhà cung cấp khác nhau.
 • Managing inbound and outbound data feeds, including billing files to our 3rd party billing company.
 • Coordinating with company’s management and project team members to identify key performance indicators and to design and implement reporting solutions to provide real-time access to these measures.
 • Cải thiện và hợp lý hóa các quy trình liên quan đến luồng dữ liệu và chất lượng dữ liệu để cải thiện độ chính xác, khả năng hiển thị và giá trị của dữ liệu.
 • Overseeing the ongoing development and operations of a business intelligence architecture that enables fact-based decision making and ad hoc analysis.
 • Lập hồ sơ các yêu cầu kinh doanh và thiết kế kỹ thuật.
 • Phát triển các kịch bản kiểm thử và các trường hợp sử dụng được lập thành văn bản. Phối hợp với người dùng để kiểm tra, xác thực, khắc phục sự cố và nâng cao các ứng dụng và báo cáo phân tích.
 • Quản lý cơ sở dữ liệu, ứng dụng và báo cáo các yêu cầu thay đổi trong các phương pháp hay nhất của ITIL để quản lý thay đổi.
 • Quản lý các dự án và nhiệm vụ bằng cách sử dụng các nguyên tắc phát triển Lean và Agile.
 • Other duties as assigned.
 • Regular and timely attendance required.

Trình độ:

Giáo dục:

 • Bằng cử nhân về Khoa học Máy tính hoặc lĩnh vực liên quan, hoặc bất kỳ sự kết hợp tương đương nào giữa giáo dục và kinh nghiệm cung cấp kiến thức, kỹ năng và khả năng cần thiết để thực hiện các chức năng thiết yếu của vị trí.

Experience:

 • 3+ years of relevant work experience in the development of data warehouse and analytics solutions.
 • Healthcare industry related experience preferred.

Kỹ năng / Kiến thức:

 • Proven experience with Microsoft SQL Server development and administration, with extensive experience in complex database and query design.
 • Working knowledge and experience in OLTP relational data, dimensional data modeling techniques, and OLAP cubes, metadata, and reports.
 • Extensive experience in ETL (Extract, Transform, Load) using Microsoft Integration Services / SSIS.
 • Tableau and/or equivalent reporting software experience required.
 • PowerShell and/or Command Line experience preferred.
 • Dashboard/UX (User Experience) design.
 • Experience with healthcare billing and revenue cycle data preferred.
 • Project Management experience preferred.
 • Natural Language Processing (NLP) experience preferred.
 • C# experience a plus.
 • Khả năng làm việc trong môi trường làm việc theo nhóm.
 • Experience with developing analytics solutions using non-relational data preferred.
 • Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, bằng lời nói và bằng văn bản đặc biệt.

Đăng ký ở đây

Data Analytics Manager

Summary: This Data Analytics Manager position is responsible for developing and operating the business analytics solutions for the company. The position requires expertise in relational and multidimensional database schemas. Primary responsibilities include designing and building OLAP (online analytical processing) cubes, applying data mining algorithms, writing queries, and designing reports. This includes the aggregation of data from multiple sources in an efficient data warehouse to support the company’s business intelligence needs.

Chức năng cần thiết:

 • Giám sát sự phát triển và hoạt động của kho dữ liệu doanh nghiệp, kết hợp dữ liệu từ các nguồn dữ liệu, hệ thống và nhà cung cấp khác nhau.
 • Coordinating with company’s management and project team members to identify key performance indicators and to design and implement reporting solutions to provide real-time access to these measures.
 • Managing a team, setting clear goals and objectives, tracking progress, and providing feedback.
 • Cải thiện và hợp lý hóa các quy trình liên quan đến luồng dữ liệu và chất lượng dữ liệu để cải thiện độ chính xác, khả năng hiển thị và giá trị của dữ liệu.
 • Overseeing the ongoing development and operations of a business intelligence architecture that enables fact-based decision making and ad hoc analysis.
 • Lập hồ sơ các yêu cầu kinh doanh và thiết kế kỹ thuật.
 • Phát triển các kịch bản kiểm thử và các trường hợp sử dụng được lập thành văn bản. Phối hợp với người dùng để kiểm tra, xác thực, khắc phục sự cố và nâng cao các ứng dụng và báo cáo phân tích.
 • Quản lý cơ sở dữ liệu, ứng dụng và báo cáo các yêu cầu thay đổi trong các phương pháp hay nhất của ITIL để quản lý thay đổi.
 • Quản lý các dự án và nhiệm vụ bằng cách sử dụng các nguyên tắc phát triển Lean và Agile.
 • Other duties as assigned.
 • Regular and timely attendance required.

Trình độ:

Giáo dục:

 • Bằng cử nhân về Khoa học Máy tính hoặc lĩnh vực liên quan, hoặc bất kỳ sự kết hợp tương đương nào giữa giáo dục và kinh nghiệm cung cấp kiến thức, kỹ năng và khả năng cần thiết để thực hiện các chức năng thiết yếu của vị trí.

Experience:

 • 7+ years of relevant work experience in the development of data warehouse and analytics solutions.
 • 3+ years of healthcare industry related experience preferred.

Kỹ năng / Kiến thức:

 • Proven experience with Microsoft SQL Server development and administration, with extensive experience in complex database and query design.
 • Working knowledge and experience in OLTP relational data, dimensional data modeling techniques, and OLAP cubes, metadata, and reports.
 • Extensive experience in ETL (Extract, Transform, Load) using Microsoft Integration Services / SSIS.
 • Tableau and/or equivalent reporting software experience required.
 • Powershell and/or Command Line experience preferred.
 • Dashboard/UX (User Experience) design.
 • Project Management experience preferred.
 • Natural Language Processing (NLP) experience preferred.
 • C# experience a plus.
 • Khả năng làm việc trong môi trường làm việc theo nhóm.
 • Experience with developing analytics solutions using non-relational data preferred.
 • Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, bằng lời nói và bằng văn bản đặc biệt.

Đăng ký ở đây

HL7 – Fort Worth

Summary: Vị trí Nhà phát triển giao diện HL7 này chịu trách nhiệm cung cấp phát triển và bảo trì các giao diện và ứng dụng, phát triển tập lệnh, thử nghiệm, viết báo cáo tùy chỉnh cho người dùng và hỗ trợ nâng cấp phần mềm. Vị trí này chịu trách nhiệm về việc hoàn thành thành công và đúng hạn tất cả các giai đoạn của dự án (Phân tích, Thiết kế, Xây dựng, Xác thực, Kiểm tra, Thực hiện, Đào tạo và Hỗ trợ) cũng như tài liệu, quản lý thay đổi, quản lý vấn đề và các hoạt động dự án khác cho tất cả các giao diện (Giao diện HL7 và không phải HL7, Trích xuất dữ liệu, Tập lệnh, v.v.).

Chức năng cần thiết:

 • Participate in the full life cycle development of interface software (design, planning, programming, testing, and implementation).
 • Provide independent analysis to determine the appropriate design of stable and scalable interface solutions.
 • Identify issues and provide solutions to maintain operational stability of existing interfaces.
 • Monitoring
 • Server maintenance
 • Provide consultation to company’s customers and management regarding interface development best practices and solution designs.
 • Coordinate with third party stakeholders (EMR / RIS / PACS vendors) to initiate and complete interface projects.
 • Document business requirements and interface technical designs.
 • Develop test scripts and documented use cases. Coordinate with intra-company resources as well as external resources to test, validate, troubleshoot, and enhance applications.
 • Managing application change requests within ITIL best practices for change management.
 • Quản lý các dự án và nhiệm vụ bằng cách sử dụng các nguyên tắc phát triển Lean và Agile.
 • Regular and timely attendance required.

Trình độ:

Giáo dục: Bằng cử nhân về Khoa học Máy tính hoặc lĩnh vực liên quan, hoặc bất kỳ sự kết hợp tương đương nào giữa giáo dục và kinh nghiệm cung cấp kiến thức, kỹ năng và khả năng cần thiết để thực hiện các chức năng thiết yếu của vị trí.

Trải qua: 3+ years of healthcare industry related experience (preference given to Radiology experience).

3+ years of Health Level Seven (HL7) interface development and deployment. SQL and database connectivity experience with Microsoft SQL Server and/or Oracle, including the ability to perform basic tasks such as backups, queries, multi-table joins, and general troubleshooting of data errors. .NET development experience preferred.

Kỹ năng / Kiến thức: Extensive knowledge of the HL7 standards, speficifically version 2.x and 3.x. A thorough understanding of HL7 mapping and data interchange between multiple healthcare and business applications and experience integrating applications using an HL7 interface engine (preference given to InterSystems Ensemble or IRIS experience), MirthConnect. Experience in ADT, ORM, ORU, DFT, MDM, and FHIR is a plush. Proven experience with scripting (JavaScript, VBScript, etc.). Ability to work within a team-based environment. Exceptional interpersonal, verbal and written communication skills.

Working conditions: Hybrid working schedule, keyboarding, sitting, standing, bending, reaching and stooping.

Đăng ký ở đây


Imaging Systems Administrator – Fort Worth

Summary: Các Quản trị viên hệ thống hình ảnh chịu trách nhiệm duy trì và quản lý hệ thống hình ảnh của công ty, bao gồm PACS, Nhận dạng giọng nói, Hệ thống danh sách làm việc, RIS và bất kỳ hệ thống nào khác được yêu cầu để tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình làm việc X quang. Vị trí này cũng chịu trách nhiệm giao tiếp, đào tạo và tối ưu hóa quy trình làm việc và sẽ yêu cầu tương tác thường xuyên và trực tiếp với các bác sĩ X quang để đảm bảo rằng họ được trang bị để làm việc hiệu quả nhất có thể. Vị trí này báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Hệ thống Hình ảnh.

Chức năng cần thiết:

 • Quản lý toàn bộ vòng đời của dữ liệu và tệp hình ảnh, bao gồm lưu trữ, nén, lưu trữ, lưu giữ hồ sơ và di chuyển dữ liệu.
 • Phối hợp với các bộ phận CNTT / X quang bên ngoài để tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình làm việc và tích hợp hệ thống.
 • Cung cấp quản lý sản phẩm cho nhiều hệ thống hình ảnh, bao gồm lộ trình tính năng, đào tạo và tối ưu hóa quy trình làm việc.
 • Provide direct physician support (both remote and on-site) related to the overall imaging workflow ensuring that the productivity of the physician is not impacted. This includes end-user support, training and back-end technical expertise regarding all radiology imaging systems (PACS, Voice Recognition, RIS, and Worklist software).
 • Quản lý tất cả các máy trạm X quang, bao gồm cài đặt (thường ở các địa điểm từ xa), bảo trì và cập nhật phần mềm.
 • Coordinate with software vendors (PACS, Voice Recognition, RIS, Worklist, DICOM, and HL7 interfaces) for resolution of technical issues.
 • Provide 2nd and/or 3rd level technical support to Help Desk personnel.
 • Provide after hours and weekend on-call support on a rotational basis.

Trình độ:

Giáo dục: Bằng cử nhân về Khoa học Máy tính hoặc lĩnh vực liên quan, hoặc bất kỳ sự kết hợp tương đương nào giữa giáo dục và kinh nghiệm cung cấp kiến thức, kỹ năng và khả năng cần thiết để thực hiện các chức năng thiết yếu của vị trí.

Trải qua:

 • 3+ years of healthcare industry related experience (preference given to Radiology experience).
 • Trải nghiệm đã được chứng minh với hỗ trợ người dùng cuối và kỹ năng dịch vụ khách hàng xuất sắc.

Kỹ năng / Kiến thức:

 • Sự hiểu biết đã được chứng minh về các tiêu chuẩn DICOM và HL7.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức đã được chứng minh.
 • Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, bằng lời nói và bằng văn bản đặc biệt.
 • Khả năng làm việc trong môi trường làm việc theo nhóm.

Job Type: Full-time

Lịch trình:

 • 8 hour shift
 • Holidays
 • Monday to Friday

Work Location: Hybrid remote in Fort Worth, TX 76104


Đăng ký ở đây

Interventional Radiology Marketing Representative (Fort Worth)

Summary: Radiology Associates of North Texas is looking for a part-time marketing professional to assist in the growth of our Interventional Radiology (IR) service line. This position would have responsibility for working with hospital-based Interventional Radiologists within Tarrant County. The IR Marketing Representative will also work with other members of the Marketing team to create strategic marketing campaigns designed to increase referrals and enhance brand awareness in the market.

Chức năng cần thiết:

 • Visit a minimum of 20 referring offices weekly.
 • Provide weekly field marketing report to key practice stakeholders.
 • Coordinating field-marketing opportunities for the hospital-based IR physicians.
 • Identify new opportunities for business growth.
 • Work to increase referrals from existing referral sources.
 • Work to increase overall number of referral sources.
 • Plan and execute educational events for referral sources and consumers.
 • Ensure referral sources are stocked with RANT/VIS marketing Resources.
 • Build and maintain database of current contact information for referral sources.
 • Assist Chief Marketing Officer with development of IR marketing plans and budgets, to ensure growth and expansion of services.
 • Identify and maintain relationships with key hospital leadership, local, regional and national organizations and vendors deemed critical to the success of our IR services.
 • Collaborate with RANT Marketing team to develop IR specific marketing collateral.
 • Oversee evaluation and success of marketing campaigns and efforts, as well as assessing and adjusting campaigns as deemed necessary for optimal success.
 • Proactively communicate with Chief Marketing Officer, IR physicians, IR staff to keep all stakeholders informed on relevant market information.
 • Travel locally (within the DFW Metroplex) to meet with referral sources.
 • Collaborate with RANT Marketing Communications Manager on RANT social media and PR.
 • Collaborate with Director of Operations to assist in Relationship Management initiatives at Tarrant County Hospitals.
 • Assumes other duties as assigned by department leadership.
 • Regular and timely attendance required.

Trình độ:

Giáo dục: Bachelor’s degree in Marketing (or related field), or equivalent industry experience.

Experience: Minimum of two years of healthcare sales experience. Valid driver’s license, and proof of liability insurance is required.

Kỹ năng / Kiến thức: Effective written and verbal communication skills. Excellent time management skills. Ability to be self-directing and self-motivating. Proficient in Microsoft Office. Proven healthcare sales experience. Salesforce CRM experience preferred.


Đăng ký ở đây

Đại diện tiếp cận bệnh nhân

Summary: Assist the Director of Quality with work associated with Mammography Quality Standards Act (MQSA) – Enhancing Quality Using the Inspection Program (EQUIP) program, National Radiology Data Registry (NRDR) account and facility management, Medicare Access & CHIP Re-Authorization Act (MACRA) – Merit-Based Incentive Payment System (MIPS) Quality Measures, Quality Audits and Data Analysis.

Trách nhiệm:

 • Perform tasks associated with Mammography EQUIP Image Quality Reviews
  • Collection of facility MQSA/FDA inspection reports
  • Audit RADNTX physicians on mammography facility license
  • Work with Director of Quality and Credentialing to update physicians on facility license
  • Onboarding of new physicians, training them on EQUIP process and updating the EQUIPQuality Tracker application
 • Management of RADNTX NRDR Account and Facility Registry Accounts
  • Maintain list of physicians designated to read Lung Cancer Screen Registry (LCSR) exams
  • Monitor physician compliance with LCSR requirements
  • Monitor LCSR exception report and request over reads for exams read by non-designated physicians
 • Perform tasks associated with Quality Audits
  • Work with the Director of Quality on audits: Critical Results, Addendum, StandardReport template, Mammography Standard Report template, and MIPS audits
  • Analyze data and create reports as requested by the Operations Team
  • Perform tasks associated with the Merit-Based Incentive Payment System (MIPS)
  • Work with the Director of Quality on tasks related to MIPS
  • Work with the Analytics Department to audit MIPS Quality MeasuresQualifications

Đăng ký ở đây

Đại diện tiếp cận bệnh nhân

Summary: The Call Center representative is responsible for providing information both verbally and in writing that is accurate and professional to hospitals, clinics, physicians, technologists and staff in a 24/7/265 environment.

 • Representative must be computer literate with the ability to multitask and learn multiple software applications.
 • Answer phones to provide support to client facilities, technologists and physicians
 • Able to make sound decisions with available facts
 • Hoạt động như một liên lạc viên giữa các bác sĩ, bệnh viện, phòng khám và hỗ trợ CNTT
 • Provide excellent customer service, document/address issues in a timely/professional manner
 • Hỗ trợ với sự bắt đầu thích hợp của bác sĩ IR và điều phối hồ sơ
 • Giám sát hệ thống email và nhắn tin và phản hồi thích hợp khi cần thiết
 • On the job training provided

Trình độ:

 • Tốt nghiệp trung học hoặc tương đương GED
 • Experience working in a Healthcare environment is preferred
 • Medical terminology
 • Trải nghiệm Call Center một điểm cộng
 • Sự chú ý đến chi tiết
 • Excellent communication skills required
 • Outstanding listening and problem-solving abilities
 • Must have above average problem resolution and follow-up skills
 • Khả năng quản lý nhiều ưu tiên và hoạt động như một Người chơi trong ĐỘI
 • Must be able to type a minimum of 30 WPM
 • Must be able to multi-task under stress
 • Hồ sơ y tế điện tử (EMR) có một điểm cộng
 • Nghi thức điện thoại tuyệt vời

Gửi hồ sơ đến: humanresources@radntx.com hoặc FAX - 817.321.0321


Bác sĩ X quang

Radiology Associates of North Texas is a physician-owned practice of over 240 Board Certified radiologists that has served North Texas since 1937. Our practice is one of the “Largest Private Radiology Practices in the Nation,” according to the annual survey by the Radiology Business Journal. Our physicians provide professional coverage for 28 DFW imaging centers, 48 DFW hospital locations, and more than 100 other imaging entities throughout the state of Texas. In all, the practice interprets over 4,500,000 exams each year.

Nếu bạn muốn tham gia đội ngũ bác sĩ tại các Hiệp hội X quang, vui lòng truy cập bảng công việc bác sĩ X quang hoặc gửi qua thư điện tử CV của bạn đến bộ phận tuyển dụng bác sĩ của chúng tôi tại radjobs@radntx.com

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung