Tạp chí Radiology Insights Bìa số 5

Thu / Đông 2021

Mang lại cho X quang can thiệp thương hiệu xứng đáng: Bác sĩ chuyên khoa mạch máu & can thiệp.

Tin tức:

Cách RADNTX đối phó với đại dịch COVID-19.

PA tạo ra sự khác biệt ở Guatemala.

Thực hành nổi bật:

Thuyên tắc động mạch tuyến tiền liệt - một lựa chọn điều trị mới cho tuyến tiền liệt phì đại.

Đọc vấn đề này

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung