Giáo dục Đại học: Đại học Texas A&M - Cử nhân Khoa học Xã hội học (2018)

Đào tạo Y khoa: Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas - Thạc sĩ Khoa học về Nghiên cứu Trợ lý Bác sĩ (2021)

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung