X quang TylerChuyên gia mạch máu & can thiệp

Xem tất cả địa điểm >
816 W Cannon St
Fort Worth, TX 76104
817.321.0499

Robert Blanch, MD

Bằng cấp y tế: Dược sĩ, Trường Y Đại học Utah - Thành phố Salt Lake, UT (2004)
Nơi cư trú: Diagnostic Radiology, University of Missouri Kansas City School of Medicine - Kansas City, MO (2006-2010)
Tình bằng hữu: Hình ảnh Tin học và Hình ảnh Cơ thể Trường Y khoa Đại học Feinberg Tây Bắc - Chicago, IL (2011)
Tình bằng hữu: X quang thần kinh Trường Y khoa Tây Nam UT - Dallas, TX (2012)
Hội đồng chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ
White Cutout
Robert Blanch
Bóng hình tròn

What Exactly is a Radiologist?

We are doctors trained in diagnosing and treating diseases and injuries.

Member of

Strategic Radiology Stacked

Tiếng Việt