X quang TylerChuyên gia mạch máu & can thiệp

Xem tất cả địa điểm >
816 W Cannon St
Fort Worth, TX 76104
817.321.0499

Ikponmwosa Iyamu-Osagiede, MD

Bằng cấp y tế: Dược sĩ, Cao đẳng Y tế Meharry, Nashville, TN (2010)
Nơi cư trú: Diagnostic Radiology, UT Southwestern Medical Center, Dallas, TX (2011-2015)
Tình bằng hữu: X quang mạch máu và can thiệp Đại học Y khoa Emory, Atlanta, GA (2016)
Hội đồng chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ
White Cutout
Ikponmwosa Iyamu Osagiede
Bóng hình tròn

What Exactly is a Radiologist?

We are doctors trained in diagnosing and treating diseases and injuries.

Member of

Strategic Radiology Stacked

Tiếng Việt