Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Chi nhánh Y tế Đại học Texas tại Galveston
Tốt nghiệp: 1996

Nơi cư trú: Chi nhánh Y tế Đại học Texas tại Galveston
Năm cư trú: 1996-2000
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Bệnh viện Đại học Duke
Năm học bổng: 2001
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang Nhi khoa

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Tiếng Việt
Chuyển đến phần nội dung