Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Chi nhánh Y tế Đại học Texas tại Galveston, TX
Tốt nghiệp: 2008

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Maryland, Baltimore, MA
Năm cư trú: 2009-2013
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Bệnh viện Johns Hopkins, Baltimore, MD
Năm học bổng: 2014
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang can thiệp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Tiếng Việt
Chuyển đến phần nội dung