Giáo dục đại học: Cử nhân Khoa học: Khoa học phóng xạ - Đại học Nam Illinois, Carbondale, IL (2000)

Đào tạo Y khoa: Cử nhân Khoa học: Khoa học Phóng xạ Tiên tiến - Đại học Bang Weber, Ogden, UT (2005)

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung