Giáo dục đại học: Đại học Texas A&M - Cử nhân Khoa học - Sinh học chính, Di truyền học phần nhỏ (2012)

Đào tạo Y tế: Trung tâm Khoa học Sức khỏe UNT tại Fort Worth - Thạc sĩ Nghiên cứu Trợ lý Bác sĩ (2016)

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung