Bằng cấp y tế: Bác sĩ Y khoa nắn xương
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Bắc Texas tại Fort Worth, TX
Tốt nghiệp: 2008

Nơi cư trú: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas tại San Antonio, TX
Năm cư trú: 2009-2013
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas tại San Antonio, TX
Năm học bổng: 2014
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang can thiệp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung