Giáo dục đại học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Công nghệ Texas tại Lubbock, TX - Cử nhân Khoa học Phòng thí nghiệm Lâm sàng (2005)

Đào tạo Y khoa: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Công nghệ Texas tại Midland, TX - Thạc sĩ Nghiên cứu Trợ lý Bác sĩ (2011)

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung