Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Đại học Y khoa Washington, St. Louis, MO
Tốt nghiệp: 1997

Nơi cư trú: Viện X quang Mallinckrodt, St. Louis, MO
Năm cư trú: 1998-2002
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Viện X quang Mallinckrodt, St. Louis, MO
Năm học bổng: 2003
Học bổng Chuyên ngành phụ: Mạch máu & X quang can thiệp

Được cấp phép trong: TX & MO

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung