Dr. Michael Achilleos

Bằng cấp y tế: Tiến sĩ Y khoa
Trường học: Chi nhánh Y tế Đại học Texas - Galveston, TX
Tốt nghiệp: 2013

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Baylor - Dallas, TX
Residency Years: 2018
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: University of Texas Southwestern Medical Center - Dallas, TX
Năm học bổng: 2019
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung