Giáo dục Đại học: Đại học Texas tại Austin, TX - Cử nhân Khoa học Hóa học (2002)

Đào tạo Y tế: Trung tâm Y tế UT Southwestern Medical Center tại Dallas, TX - Thạc sĩ Nghiên cứu Trợ lý Bác sĩ (2004)

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung