Giáo dục đại học: Đại học Aurora, Aurora, IL - Cử nhân Khoa học về Khoa học sức khỏe - Trẻ vị thành niên về Sinh học, Hóa học & Tiếng Tây Ban Nha (2013)

Đào tạo Y khoa: Đại học Butler, Indianapolis, IN - Thạc sĩ Nghiên cứu về Trợ lý Bác sĩ (2017)

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung