Giáo dục Đại học: Đại học Texas tại Austin - Cử nhân Khoa học và Nghệ thuật trong Sinh học (2017)

Đào tạo Y khoa: Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas - Thạc sĩ Khoa học về Nghiên cứu Trợ lý Bác sĩ (2021)

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung