Bằng cấp y tế: Bác sĩ Y khoa nắn xương
Trường học: Đại học Y khoa nắn xương UNTHSC Texas, Fort Worth, TX
Tốt nghiệp: 1989

Nơi cư trú: Trung tâm y tế nắn xương của Texas tại Fort Worth, TX
Năm cư trú: 1990-1994
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: N / A
Năm học bổng: N / A
Học bổng Chuyên ngành phụ: Không áp dụng

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang khoa xương Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung