Charles Crum, MD

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Công nghệ Texas
Tốt nghiệp: 2004

Nơi cư trú: Bệnh viện và Trung tâm Y tế St. Joseph - Phoenix, AZ (X quang chẩn đoán) & Trung tâm Khoa học Sức khỏe Đại học Công nghệ Texas - Amarillo, TX (Nội khoa)
Năm cư trú: 2005-2009 & 2004-2005
Nội dung tập trung: X quang chẩn đoán & nội khoa

Học bổng: Viện Thần kinh Barrow, Bệnh viện và Trung tâm Y tế St. Joseph - Phoenix, AZ
Năm học bổng: 2009-2011
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung