Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Chi nhánh Y tế Đại học Texas tại Galveston, TX
Tốt nghiệp: 2001

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Indiana, Indianapolis IN
Năm cư trú: 2002-2006
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Indiana, Indianapolis, IN
Năm học bổng: 2006-2007
Học bổng Chuyên ngành phụ: Hình ảnh Cơ xương & X quang can thiệp

Được cấp phép tại: TX, TN & IN

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung