X quang TylerChuyên gia mạch máu & can thiệp

Xem tất cả địa điểm >
816 W Cannon St
Fort Worth, TX 76104
817.321.0499

Stephen Tarr, RPA

Giáo dục đại học:

Cử nhân Khoa học: Khoa học X quang - Đại học Nam Illinois, Carbondale, IL (2000)

Đào tạo y tế:

Cử nhân Khoa học: Khoa học X quang nâng cao - Đại học Bang Weber, Ogden, UT (2005)

White Cutout
Stephen Tarr
Bóng hình tròn

What Exactly is a Radiologist?

We are doctors trained in diagnosing and treating diseases and injuries.

Member of

Strategic Radiology Stacked

Tiếng Việt