X quang TylerChuyên gia mạch máu & can thiệp

Xem tất cả địa điểm >
816 W Cannon St
Fort Worth, TX 76104
817.321.0499

Maria Ravanzo, MPAS, PA-C

Giáo dục đại học:

Đại học Texas ở Austin, TX - Cử nhân Khoa học Hóa học (2002)

Đào tạo y tế:

Trung tâm Y tế Tây Nam UT tại Dallas, TX - Thạc sĩ Nghiên cứu Trợ lý Bác sĩ (2004)

White Cutout
Maria Ravanzo
Bóng hình tròn

What Exactly is a Radiologist?

We are doctors trained in diagnosing and treating diseases and injuries.

Member of

Strategic Radiology Stacked

Tiếng Việt