X quang TylerChuyên gia mạch máu & can thiệp

Xem tất cả địa điểm >
816 W Cannon St
Fort Worth, TX 76104
817.321.0499

KiAnne Hardee, MD

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa, Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Bang Louisiana - Shreveport, LA (2005)
Nơi cư trú: Diagnostic Radiology, University of Texas Southwestern Medical Center - Dallas, TX (2010)
Tình bằng hữu: Hình ảnh Vú Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas - Dallas, TX (2011)
Hội đồng chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ
White Cutout
Kianne Hardee
Bóng hình tròn

What Exactly is a Radiologist?

We are doctors trained in diagnosing and treating diseases and injuries.

Member of

Strategic Radiology Stacked

Tiếng Việt