Luật pháp yêu cầu các cơ sở phải công bố thông báo về các biện pháp bảo vệ thanh toán số dư có thể có sẵn cho Bệnh nhân.

CMS cũng cung cấp một biểu mẫu tiết lộ mẫu mà các cơ sở có thể sử dụng. https://www.cms.gov/files/document/model-disclosure-notice-patient-protections-against-surprise-billing-providers-facilities-health.pdf

Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin trên các trang web dưới đây: https://www.cms.gov/nosurprises

 

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung