Giáo dục Đại học: Đại học Baylor, Waco, Texas - Cử nhân Văn học Sinh học (1985)

Đào tạo Y khoa: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Bắc Texas, Fort Worth, TX - Thạc sĩ Nghiên cứu Trợ lý Bác sĩ (2012)

Tiếng Việt
Chuyển đến phần nội dung