Tiến sĩ John Andrews

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Texas tại Houston - Houston, TX
Tốt nghiệp: 1983

Nơi cư trú: Bệnh viện và Trung tâm Y tế St. Joseph - Phoenix, AZ
Năm cư trú: 1984-1988
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Viện Thần kinh Barrow - Phoenix, AZ
Năm học bổng: 1989
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Giáo dục khác: Giấy chứng nhận bằng cấp bổ sung - Thần kinh học (2002)

Tiếng Việt
Chuyển đến phần nội dung