Bằng cấp y tế: Tiến sĩ Y khoa
Trường học: Đại học Arkansas về Khoa học Y tế - Little Rock, AR
Tốt nghiệp: 1999

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế UT Southwestern - Dallas, TX
Năm cư trú: 1999-2004
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Trẻ em Dallas
Năm học bổng: 2005
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang Nhi khoa

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Giáo dục khác: CAQ trong X quang Nhi khoa (2008)

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung