James Cabell, III, Tiến sĩ MD

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Alabama tại Birmingham - Birmingham, AL
Tốt nghiệp: 1998

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Massachusetts - Worcester, MA
Năm cư trú: 1999-2003
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas tại Dallas - Dallas, TX
Năm học bổng: 2004
Học bổng Chuyên ngành phụ: Hình ảnh cơ thể

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Tiếng Việt
Chuyển đến phần nội dung