Tiến sĩ Gates

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Y khoa Bang Louisiana, New Orleans, LA
Tốt nghiệp: 1986

Khu trú: X quang chẩn đoán
Năm cư trú: 1986-1990
Trọng tâm về cư trú: Trường Y khoa Đại học Mississippi, Jackson, MS

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Tiếng Việt
Chuyển đến phần nội dung