Bằng cấp y tế: Bác sĩ Y khoa nắn xương
Trường học: Đại học Y khoa nắn xương Texas - Fort Worth, TX
Tốt nghiệp: 2011

Nơi cư trú: Đại học Y khoa Illinois tại Peoria - Peoria, IL
Năm cư trú: 2012-2016
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas - Dallas, TX
Năm học bổng: 2017
Học bổng Chuyên ngành phụ: Mạch máu và X quang can thiệp

Được cấp phép tại: TX

Trình độ học vấn khác: Thạc sĩ Khoa học Y tế, Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Bắc Texas Sau đại học Khoa học Y sinh - Fort Worth, TX

Tiếng Việt
Chuyển đến phần nội dung