Craig đã phục vụ trong cơ cấu Hoạt động của Hiệp hội X quang trong 16 năm, hoạt động với nhiều vai trò khác nhau trong nhiệm kỳ này. Craig hiện chịu trách nhiệm quản lý hoạt động tổng thể của công ty, bao gồm cả việc ký kết và quan hệ với hệ thống y tế.

Một khía cạnh quan trọng khác trong nhiệm vụ của ông bao gồm giám sát các chức năng và hoạt động của Teleradiology. Trước khi làm việc cho Hiệp hội X quang, Craig đã được tuyển dụng làm quản lý bộ phận Y học hạt nhân tại Trung tâm Y tế Đại học Công nghệ Texas và có bằng Cử nhân về X quang / Y học hạt nhân của Đại học Nevada Las Vegas.

Tiếng Việt
Chuyển đến phần nội dung