Celia Garza, PA-C

Giáo dục đại học: Đại học Southern Methodist - Cử nhân Văn khoa trong Sinh học (2015)

Đào tạo Y khoa: Trung tâm Y tế UT Southwestern Trường Chuyên môn Y tế - Thạc sĩ Nghiên cứu Trợ lý Bác sĩ (2021)

Tiếng Việt
Chuyển đến phần nội dung