Robert Blanch, MD

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Y Đại học Utah - Thành phố Salt Lake, UT
Tốt nghiệp: 2004

Nơi cư trú: Đại học Missouri Trường Y khoa Thành phố Kansas - Thành phố Kansas, MO
Năm cư trú: 2006-2010
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: UT Southwestern Medical School - Dallas, TX
Năm học bổng: 2012
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Học bổng: Trường Y khoa Đại học Feinberg Northwestern - Chicago, IL
Năm học bổng: 2011
Học bổng Chuyên ngành phụ: Tin học Hình ảnh và Hình ảnh Cơ thể

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung