Paul Wheeler, MD

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Y khoa Oklahoma - Thành phố Oklahoma, OK
Tốt nghiệp: 2005

Nơi cư trú: Bệnh viện và Phòng khám Đại học Iowa - Thành phố Iowa, IA
Năm cư trú: 2006-2010
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Bệnh viện và Phòng khám Đại học Iowa - Thành phố Iowa, IA
Năm học bổng: 2011
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung