Dr. Kristen Trapnell

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Chi nhánh Y tế Đại học Texas tại Galveston, TX
Tốt nghiệp: 1999

Nơi cư trú: Chi nhánh Y tế Đại học Texas tại Galveston, TX
Năm cư trú: 2000-2004
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Chi nhánh Y tế Đại học Texas tại Galveston, TX
Năm học bổng: 2005
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh can thiệp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung