Douglas Macha, MD

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Chi nhánh Y tế Đại học Texas - Galveston, TX
Tốt nghiệp: 1999

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Duke - Durham, NC
Năm cư trú: 2000-2004
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Đại học Duke - Durham, NC
Năm học bổng: 2005
Học bổng Chuyên ngành phụ: Hình ảnh cơ thể

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung