Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas tại San Antonio
Tốt nghiệp: 1991

Nơi cư trú: Chi nhánh Y tế Đại học Texas tại Galveston
Năm cư trú: 1991-1995
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Wisconsin - Madison, WI
Năm học bổng: 1995-1997
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Giáo dục khác: Giấy chứng nhận đủ điều kiện bổ sung - Thần kinh học

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung