Giáo dục đại học: Đại học Tennessee tại Knoxville, TN - Cử nhân Văn học - Tâm lý học chính (2005)

Đào tạo Y khoa: Đại học Florida tại Gainesville, FL - Thạc sĩ Nghiên cứu Trợ lý Bác sĩ (2009)

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung