Daniel Ashton, MD

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Sức khỏe UT - San Antonio, TX
Tốt nghiệp: 2007

Nơi cư trú: Trung tâm Khoa học Sức khỏe UT - San Antonio, TX
Năm cư trú: 2008-2012
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Khoa học Sức khỏe UT - San Antonio, TX
Năm học bổng: 2014
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang can thiệp nhi khoa

Học bổng: UT Southwestern - Dallas, TX
Năm học bổng: 2013
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang Nhi khoa

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung