Bằng cấp y tế: Bác sĩ Y khoa nắn xương
Trường học: Đại học Trung Tây - CCOM Downers Grove, Illinois

Nơi cư trú: Trung tâm y tế nắn xương của Texas, Fort Worth, Texas
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Texas Southwestern, Dallas, Texas
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang khoa xương Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung