Bằng cấp y tế: Bác sĩ Y khoa nắn xương
Trường học: Đại học Y khoa nắn xương UNTHSC Texas, Fort Worth, TX
Tốt nghiệp: 1994

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Hải quân, San Diego, CA
Năm cư trú: 1996-2000
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Thần kinh can thiệp
Năm học bổng: 2002-2004
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học và Thần kinh can thiệp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang khoa xương Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung