Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Y Đại học Emory - Atlanta, GA
Tốt nghiệp: 2010

Nơi cư trú: Trường Y Đại học Emory - Atlanta, GA
Năm cư trú: 2011-2015
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trường Y Đại học Emory - Atlanta, GA
Năm học bổng: 2017
Học bổng Chuyên ngành phụ: Tin học Hình ảnh

Học bổng: Trường Y Đại học Emory - Atlanta, GA
Năm học bổng: 2017
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Trình độ học vấn khác: Thạc sĩ Y tế Công cộng (Dịch tễ học) - Trường Y tế Công cộng Rollins thuộc Đại học Emory

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung